Top

Föreskrifter rörande hovleverantörsskap

Dessa bestämmelser gäller fr.o.m. 2019-04-01 och ska tillämpas även för tillstånd beviljade före sagda dag.

TILLSTÅND

1. Tillstånd att kalla sig hovleverantör eller att som sådan framför sin yrkesbenämning använda ordet ”hov”, i betydelsen Konungens hov, beviljas av H.M. Konungen.

2. Skriftlig ansökan om tillstånd inges till H.M. Konungens Hovförvaltning.

3. Tillstånd kan beviljas svenskt företag som tillverkar viss produkt, bedriver handel eller som tillhandahåller tjänster.

4. För tillstånd krävs:

a. att företaget under en längre följd av år levererat varor eller utfört tjänster åt någon medlem av Kungafamiljen;
b. att leveranserna eller tjänsterna har föregåtts av beställningar från hovet; samt
c. att inga anmärkningar föreligger mot företagets eller dess företrädares ekonomi eller etik och att ej heller i övrigt allvarlig anmärkning föreligger.

5. Tillstånd beviljas normalt för en period om fem år och gäller för angivet företag så länge i tillståndet angiven person är ansvarig företrädare för företaget. En ansvarig företrädare kan vara företagets verkställande direktör eller annan person i ledande befattning med god insikt i företaget och de för hovleverantörskapet aktuella varorna och/eller tjänsterna. Den ansvarige företrädaren ska vara bosatt i Sverige.

6. Beviljat tillstånd omprövas efter ansökan vid utgången av tillståndsperioden. Om ansökan om förlängning av tillståndet då ej inkommit förfaller tillståndet.

7. Den av företaget utsedde ansvarige företrädaren är personligen ansvarig för att gällande regler rörande hovleverantörskap iakttages.

ÅLIGGANDEN

8. Inträffar någon av följande händelser ska detta omedelbart anmälas till H.M. Konungens Hovförvaltning:
a. förändring av ansvarig företrädare enligt punkt 5;
b. företaget försätts i konkurs, inleder förhandling om ackord eller påbörjar likvidationsförfarande;
c. ägarbilden eller kontrollen över företaget förändras väsentligt eller företagets struktur undergår väsentlig förändring;
d. företaget upphör att producera eller sälja de varor eller tillhandahålla de tjänster som föranlett tillståndet; eller
e. företagets adress ändras.

9. Det förutsätts att företag som ansöker om hovleverantörskap tillämpar ett strukturerat miljöarbete, såsom genom att ha en fastställd miljöpolicy, årliga miljömål samt systematisk uppföljning av dessa mål.

10. Hovleverantörskapet kan återkallas om gällande regler inte iakttas eller skäl eljest därtill föreligger. Skäl för återkallelse behöver ej anges.

ANVÄNDANDE AV HOVLEVERANTÖRSKAPET

11. Hovleverantörsdiplomet får exponeras för allmänheten endast:

a. så länge det är giltigt, eller om giltighetstiden upphört, sedan det försetts med makulering; samt
b. i original eller kopia tillhandahållen av H.M. Konungens Hovförvaltning.

12. Sveriges riksvapen är enligt lag skyddat mot användning i näringsverksamhet. För den som antagits till hovleverantör gäller dispens, förutsatt att vapnet endast används i överensstämmelse med vad som anges i dessa föreskrifter.

13. a. Riksvapnet får ej användas i varumärke.

13. b. Vid varje tillfälle då riksvapnet används måste i omedelbar anslutning till detsamma anbringas den av följande texter, som i det individuella fallet är lämplig och som framgår av tillståndet:

  • Kunglig hovleverantör.
    Används av den som av H.M. Konungen antagits som hovleverantör.
  • H.M. Drottningens hovleverantör.
    Används av den som av H.M. Drottningen antagits som hovleverantör (avser tillstånd beviljade före 2010).
  • Kunglig hovjuvelerare, eller annan motsvarande beviljad benämning.Vidare måste i nära anslutning härtill anges företagets namn i den lydelse det förekommer i tillståndet.

c. Text som avses under 13 b. får användas i översättning till annat språk förutsatt att översättningen godkänts av H.M. Konungens Hovförvaltning. Som översättning till engelska språket godkänns generellt: Purveyor to the Royal Court of Sweden

d. Riksvapnet får avbildas endast i de fastställda heraldiska färgerna eller i en enhetlig färg.

e. Vid varje tillfälle, t.ex. annons eller på brevpapper, får riksvapnet avbildas endast en gång. Avbildningens storlek ska stå i rimlig proportion till den tillgängliga ytan och till övrig text och får inte i något fall uppta mer än 10 % av annonsyta eller motsvarande.

f. Riksvapnet får ej användas i samband med reklam för realisation, utförsäljning e.d.

g. Riksvapnet får ej förses med övertryck eller i något avseende förändras.

h. Riksvapnet får ej genom gravering eller annat förfarande fast inkorporeras med byggnad eller annan anläggning.

14. Tillstånd att kalla sig hovleverantör medför ej rätt att i något sammanhang använda Kungliga insignier såsom krona, namnchiffer, standar e.d. Vid användandet av riksvapnet får dock tillhörande mantel avbildas på sätt som framgår av utfärdat diplom. Tillståndet medför ej heller rätt att på produkter eller vid marknadsföring använda bild av berörd Kunglig person.

UPPHÖRANDE AV TILLSTÅND M.M.

15. Då den Kungliga person, som tillståndet avser, avlidit upphör tillståndets giltighet då löpande tillståndsperiod utgår. Under interimsperioden ska i p) 13 avsedd text ändras till:

Hovleverantör till framlidne etc.

Då interimsperioden utgått får nyssnämnda text användas, men rätten att använda riksvapnet upphör.

16. Produkt som förses med hovleverantörsbeteckning får ej på förpackningen eller eljest bära annat företags namn än namnet på det företag, för vilket tillståndet beviljats. Produkt, som exporteras för försäljning utomlands, får dock även förses med namn och adress på importör eller agent förutsatt att denna text är klart åtskild från hovleverantörens eget namn och hovleverantörsbeteckningen på sådant sätt att tvekan ej kan råda om vem som är hovleverantör.

17. Hovleverantör får ej, i annons eller på annat sätt, hänvisa till eller åberopa leverans till eller arbete utfört åt medlem av Kungahuset.